N.S.P.C.A.是什么意思?缩写大全-新派查询网
实用查询 »

N.S.P.C.A.缩写的意思 - 全国防止虐待动物协会

【英文缩写】 N.S.P.C.A.
【词性类别】 机构组织 法律
【英文全称】National Society for the Prevention of Cruelty to Animals
【中文解释】 全国防止虐待动物协会
【缩写简介】
热门推荐
 
NTD
POW
MMV
KAN
BIN
CESP
POS
POT
AC
CIG
IVU
GCS
CTF
NBMS
PWWD
网友正在查
 
N.S.P.C.A.
BSI
timi
SOM
PMN
MAFF
ABV
OTS
PPI
PQ
avl
AHS
DES
WYCD
BAP

收藏本站

在手机看

问题反馈