G-man是什么意思?缩写大全-新派查询网
实用查询 »

G-man缩写的意思 - 联邦调查局调查员

【英文缩写】 G-man
【词性类别】 军事政治
【英文全称】government man
【中文解释】 联邦调查局调查员
【缩写简介】
热门推荐
 
NTD
POW
MMV
KAN
BIN
CESP
POS
POT
AC
CIG
IVU
GCS
CTF
NBMS
PWWD
网友正在查
 
G-man
AHCP
CY
ABSIE
STAC
E.
OST
Ph.D
EOB
CCB
OGG
COAM
UMS
D.B.
MOI

收藏本站

在手机看

问题反馈